Units API


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.6.1/api.html#units">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/units/2126472/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-printer/master/sk/",
    "source": "

\nPercent Encoding
\nThe issue is complicated.\nIt is recommended to avoid reserved characters and spaces\nfor component values in URIs if the values are under your control\n(e.g. you cannot avoid it when you must specify such characters\nin values for an URI to access a remote print queue\nbut the remote print queue is not under your control).\nWhenever possible use only so called 'unreserved characters'.\nUnreserved characters are uppercase and lowercase letters,\ndecimal digits, hyphen, period, underscore, and tilde.\nEven hyphen, period, tilde, and case sensitivity\ncould cause special issues in special cases\n(e.g. only letters, digits, and underscore are known to work\nfor a CUPS print queue name and case is not significant there).\nTherefore it is best to use only lowercase letters, digits,\nand underscore for all values in all URIs if possible.
\nReserved characters and space characters in the value of a component\nmust be percent-encoded (also known as URL encoding).
\nWhen an input field in the dialog is intended to enter\nonly a single value for a single component of the URI\n(e.g. separated input fields for username and password),\nyou must enter spaces and reserved characters literally\n(i.e. non-percent-encoded).\nFor such input fields all spaces and reserved characters\nwill be automatically percent-encoded.\nFor example if a password is actually 'Foo%20Bar' (non-percent-encoded),\nit must be entered literally in the password input field in the dialog.\nThe automated percent-encoding results 'Foo%2520Bar' which is how\nthe value of the password component is actually stored in the URI.
\nIn contrast when an input field in the dialog is intended to enter\nmore that a single value for a single component of the URI\n(e.g. a single input field for all optional parameters\nlike 'option1=value1&option2=value2&option3=value3'\nor a single input field to enter the whole URI),\nyou must enter spaces and reserved characters percent-encoded\nbecause an automated percent-encoding is no longer possible.\nAssume in an optional parameter 'option=value'\nthe value would be 'this&that' so that the whole\noptional parameter would be 'option=this&that' (literally).\nBut a literal '&' character denotes\nthe separation of different optional parameters\nso that 'option=this&that' in an URI means\na first optional parameter 'option=this' and\na second optional parameter which is only 'that'.\nTherefore a single optional parameter 'option=this&that'\nmust be entered percent-encoded as 'option=this%26that'
\nInput fields which require percent-encoded input\nare denoted by a '[percent-encoded]' hint.
\nListing of characters and their percent encoding:
\nspace ' ' is percent encoded as %20
\nexclamation mark ! is percent encoded as %21
\nnumber sign # is percent encoded as %23
\nDollar sign $ is percent encoded as %24
\npercentage % is percent encoded as %25
\nampersand & is percent encoded as %26
\napostrophe / single quotation mark ' is percent encoded as %27
\nleft parenthesis ( is percent encoded as %28
\nright parenthesis ) is percent encoded as %29
\nasterisk * is percent encoded as %2A
\nplus sign + is percent encoded as %2B
\ncomma , is percent encoded as %2C
\nslash / is percent encoded as %2F
\ncolon : is percent encoded as %3A
\nsemicolon ; is percent encoded as %3B
\nequals sign = is percent encoded as %3D
\nquestion mark ? is percent encoded as %3F
\nat sign @ is percent encoded as %40
\nleft bracket [ is percent encoded as %5B
\nright bracket ] is percent encoded as %5D
\nFor details see 'Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax' at
\nhttp://tools.ietf.org/html/rfc3986\n

", "previous_source": "", "target": "

\nPercentové kódovanie
\nTáto záležitosť je zložitá.\nOdporúča sa vyhnutie vyhradeným znakom a medzerám\npre hodnoty zložiek v URI, ak sú hodnoty pod vašou kontrolou,\n(napr. nemôžete sa vyhnúť, keď je potrebné zadať takéto znaky\nv hodnotách pre URI na prístup k vzdialenému tlačovú frontu,\nale vzdialený tlačový front nie je pod vašou kontrolou).\nPokiaľ je to možné použitie len takzvané 'nerezervované znaky'.\nNerezervované znaky sú veľké a malé písmená,\ndesiatkové čísla, pomlčka, bodka, podčiarkovník a vlnovka.\nDokonca pomlčka, bodka, vlnovka a rozlišovanie veľkosti písmen\nby mohlo spôsobiť špeciálne problémy v špecifických prípadoch\n(napr. je známe, že len písmená, číslice a podčiarkovník fungujú\nako názov tlačového frontu CUPS a veľkosť nie je významná).\nPreto je najlepšie použiť len malé písmená, číslice\na podčiarkovník pre všetky hodnoty vo všetkých URI, pokiaľ je to možné.
\nVyhradené znaky a medzery v hodnote zložky\nmusia byť kódované percentom (tiež známe ako URL kódovanie).
\nKeď vstupné pole v dialógovom okne je určené pre vstup\nlen jedna hodnota pre jednu zložku URI\n(napr. oddelené vstupné polia pre používateľské meno a heslo),\nmusíte zadať medzery a vyhradené znaky doslova\n(t.j. bez percentového kódovania).\nPre takéto vstupné polia budú všetky medzery a vyhradené\nznaky automaticky kódované percentom.\nNapríklad v prípade, že heslo je v skutočnosti 'Foo%20Bar' (bez percentového kódovania),\nmusí byť zadané doslovne do vstupného poľa pre heslo v dialógu.\nAutomatické percentové kódovanie vychádza 'Foo%2520Bar', čo je\nhodnota zložky hesla skutočne uložená v URI.
\nNaproti tomu v prípade, že vstupné pole v dialógu je určený pre vstup\nviac než jednej hodnoty pre jednu zložku URI\n(napr. jedno vstupné pole pre všetky voliteľné parametre\nako 'voľba1=hodnota1&voľba2=hodnota2&voľba3=hodnta3'\nalebo jedno vstupné pole pre zadanie celého URI),\nmusíte zadať medzery a vyhradené znaky kódované percentom,\npretože automatické kódovanie percentom už nie je možné.\nPredpokladajme, že voliteľný parameter 'voľba=hodnota'\nby bolo 'toto&tamto', takže celý\nvoliteľný parameter by bol 'voľba=toto&tamto' (doslova).\nAle doslovný znak '&' označuje\noddelenie rôznych voliteľných parametrov,\ntakže 'voľba=toto&tamto' v URI znamená,\nprvý voliteľný parameter 'voľba=toto'\na druhý nepovinný parameter, ktorý je len 'tamto'.\nPreto jeden voliteľný parameter 'voľba=toto&tamto'\nmusí byť zadaný percentovým kódovaním ako 'voľba=toto%26tamto'
\nVstupné polia, ktoré vyžadujú percentové kódovanie vstupu,\nsú označené s radou '[percentové kódovanie]'.
\nVýpis znakov a ich percentové kódovanie:
\nmedzera ' ' má percentové kódovanie %20
\nvýkričník ! má percentové kódovanie %21
\nznak čísla # má percentové kódovanie %23
\nznak dolára $ má percentové kódovanie %24
\npercento % má percentové kódovanie %25
\nampersand & má percentové kódovanie %26
\napostrof / jednoduchá úvodzovka ' má percentové kódovanie %27
\nľavá zátvorka ( má percentové kódovanie %28
\npravá zátvorka ) má percentové kódovanie %29
\nhviezdička * má percentové kódovanie %2A
\nznamienko plus + má percentové kódovanie %2B
\nčiarka, má percentové kódovanie %2C
\nlomka / má percentové kódovanie %2F
\ndvojbodka : má percentové kódovanie %3A
\nbodkočiarka ; má percentové kódovanie %3B
\nznamienko rovnosti = má percentové kódovanie %3D
\notáznik ? má percentové kódovanie %3F
\nzavináč @ má percentové kódovanie %40
\nľavá hranatá zátvorka [ má percentové kódovanie %5B
\npravá hranatá zátvorka ] má percentové kódovanie %5D
\nViac informácií nájdete v 'Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax' na
\nhttp://tools.ietf.org/html/rfc3986\n

", "id_hash": -8185564605880837432, "content_hash": -8185564605880837432, "location": "src/include/printer/helps.rb:480", "context": "", "comment": "ConnectionWizardDialog help 3/7:", "flags": "c-format", "fuzzy": false, "translated": true, "position": 252, "has_suggestion": false, "has_comment": false, "has_failing_check": false, "num_words": 567, "priority": 100, "id": 2126472, "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/yast-printer/master/sk/?checksum=e67085c24765ac8", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/2126472/", "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/29340/" }