Units API


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.6.1/api.html#units">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/units/2756/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/libgnomesu/master/vi/?format=api",
  "source": "\nCopyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.\nThis is free software; see the source for copying conditions. There is NO\nwarranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n",
  "previous_source": "",
  "target": "\nBản quyền © năm 1999 Tổ chức Phần mềm Tự do.\nĐây là phần mềm tự do; hãy xem mã nguồn để biết về điều kiện sao chép.\nKhông có sự đảm bảo nào; thậm chí không có khả năng thương mại\nhay cho một mục đích riêng nào đó.\n",
  "id_hash": 955109152902305763,
  "content_hash": 955109152902305763,
  "location": "../su-backend/version-etc.c:39",
  "context": "",
  "comment": "",
  "flags": "",
  "fuzzy": false,
  "translated": true,
  "position": 21,
  "has_suggestion": false,
  "has_comment": false,
  "has_failing_check": false,
  "num_words": 31,
  "priority": 100,
  "id": 2756,
  "web_url": "https://l10n.opensuse.org/translate/libgnomesu/master/vi/?checksum=8d413ab6d47757e3",
  "url": "https://l10n.opensuse.org/api/units/2756/?format=api",
  "source_info": "https://l10n.opensuse.org/api/sources/170/?format=api"
}