English Latvian
Load: CP noslodze:
Workspace: Darba vide:
Warning: Uzmanību:
Kill Client: Nogalināt klientu: