English Slovenian
CPU %s Load: %3.2f %3.2f %3.2f, %u Obremenitev CPE: %3.2f %3.2f %3.2f, %u procesov.
Could not connect to %s: %s Ne morem se povezati s strežnikom YIFF: %s
Failed to find %s command Neuspešna izvedba %s: %s
Failed to execute %s Neuspešno odpiranje %s: %s
%ld mail message, %ld unread. %ld sporočilo.
%ld mail messages, %ld unread. %ld sporočil.
Failed to decompress %s Neuspešno odpiranje %s: %s
Workspace out of range: %ld Delovna površina izven področja: %d
restart %s. Zaženi znova
Usage: %s [OPTION]...

Plays audio files on GUI events raised by IceWM.
The currently configured sound interfaces are: %s.
Icesound will choose the first of these which is usable.

Options:

-d, --display=DISPLAY X11 display used by IceWM (default: $DISPLAY).

-s, --sample-dir=DIR Specifies a directory with sound files.
Default is $HOME/.config/icewm/sounds.

-i, --interface=LIST Specifies audio output interfaces. One or more of:
%s separated by commas.

-D, --device=DEVICE Backwards compatibility only: the default device.
Please prefer one of the -A/-O/-S options.

-O, --oss=DEVICE Specifies the OSS device (default: "%s").

-A, --alsa=DEVICE Specifies the ALSA device (default: "%s").

-z, --snooze=millisecs Specifies the snooze interval between sound events
in milliseconds. Default is 500 milliseconds.

-p, --play=sound Plays the given sound (name or number) and exits.

-l, --list-files Lists the available sound file paths and exits.

--list-sounds Lists the supported sound filenames and exits.

--list-interfaces Lists the supported audio interfaces and exits.

-v, --verbose Be verbose and print out each sound event.

-V, --version Prints version information and exits.

-h, --help Prints this help screen and exits.

Return values:

0 Success.
1 General error.
2 Command line error.
3 Subsystems error (ie cannot connect to server).

Uporaba: %s [IZBIRE]...

Predvaja zvočne datoteke ob dogodkih IceWMovega grafičnega uporabniškega vmesnika.

Izbire:

-d, --display=PRIKAZ Prikaz, ki ga uporablja IceWM (privzeto: $DISPLAY).
-s, --sample-dir=IMENIK Določi imenik, ki vsebuje
zvočne datoteke (t.j. ~/.icewm/sounds).
-i, --interface=TARČA Določi tarčo zvočnega vmesnika izhoda,
npr. ALSA, OSS, YIFF, ESD
-D, --device=NAPRAVA (ALSA OSS) določi digitalni signalni
procesor (privzeto (ALSA) default (OSS) /dev/dsp).
-S, --server=NASLOV:VRATA (ESD in YIFF) določi naslov strežnika in
številko vrat (privzeto localhost:16001 za ESD
in localhost:9433 za YIFF).
-m, --audio-mode[=NAČIN] (samo YIFF) določi zvočni način (pustite
prazno, če želite seznam).
--audio-mode-auto (samo YIFF) sproti spremeni zvočni način na
najboljše ujemanje zvočnega vzorca (lahko povzroči
težave z ostalimi odjemalci Y, prepiše
--audio-mode).

-v, --verbose Razvlečen izpis (izpiše vsak zvočni dogodek na
stdout).
-V, --version Izpiše podatke o različici in konča.
-h, --help Izpiše (to) zaslonsko pomoč in konča.

Vrnjene vrednosti:

0 Uspešno.
1 Splošna napaka.
2 Napaka v ukazni vrstici.
3 Napaka podsistema (npr. neuspešna povezava s strežnikom).

Failed to connect to audio interfaces %s. Neuspešno odpiranje %s: %s
Received signal %s: Terminating... Prejel signal %d: končujem...
Failed to load image '%s'. Neuspešno odpiranje %s: %s
Usage: %s [OPTIONS]
Starts the IceWM window manager.

Options:
-d, --display=NAME NAME of the X server to use.
%s --sync Synchronize X11 commands.
%s
-V, --version Prints version information and exits.
-h, --help Prints this usage screen and exits.
%s
--replace Replace an existing window manager.
-r, --restart Tell the running icewm to restart itself.

--configured Print the compile time configuration.
--directories Print the configuration directories.
-l, --list-themes Print a list of all available themes.

Environment variables:
ICEWM_PRIVCFG=PATH Directory for user configuration files,
"$XDG_CONFIG_HOME/icewm" if exists or
"$HOME/.icewm" by default.
DISPLAY=NAME Name of the X server to use.
MAIL=URL Location of your mailbox.

To report bugs, support requests, comments please visit:
%s

Uporaba: %s [MOŽNOSTI]
Zažene okenski upravljalnik IceWM.

Možnosti:
--display=IME IME uporabljenga strežnika X.
%s --sync Sinhronizacija ukazov X11.

-c, --config=DATOTEKA Naloži prednastavitve iz DATOTEKE.
-t, --theme=DATOTEKA Naloži temo iz DATOTEKE.
-n, --no-configure Ne upoštevaj prednastavitvene datoteke.

-v, --version Izpiši podatke o različici in končaj.
-h, --help Izpiši ta zaslon o uporabi in končaj.
%s --restart Ne uporabljajte. To je notranja zastavica.

Spremenljivke okolja:
ICEWM_PRIVCFG=PATH Imenik za uporabnikove zasebne nastavitvene datoteke,
privzeto je "$HOME/.icewm/".
DISPLAY=NAME Ime uporabljenega strežnika X, privzeto je odvisno od Xlib.
MAIL=URL Lokacija vašega poštnega predala. Če je schema izpuščena,
se privzame lokalna schema "file".

Sporočanje hroščev, zahteve za podporo, komentarji, ... na https://ice-wm.org/
%s configured options:%s
Neprepoznana izbira: %s
Failed to load theme %s Neuspešno odpiranje %s: %s
Unknown value '%s' for option '%s'. Neznano dejanje: `%s'
Syntax error in window options on line %d of %s Skladenjska napaka v okenskih izbirah
Bad argument: %s for %s [%d,%d] Slab argument: %s za %s
iconv doesn't supply (sufficient) %s to %s converters. iconv pretvornikom %2$s ne ponuja (zadostnega) %1$s.