English Slovenian
CPU %s Load: %3.2f %3.2f %3.2f, %u Obremenitev CPE: %3.2f %3.2f %3.2f, %u procesov.
Load: Obremenitev CPE
Could not connect to %s: %s Ne morem se povezati s strežnikom YIFF: %s
Failed to find %s command Neuspešna izvedba %s: %s
Failed to execute %s Neuspešno odpiranje %s: %s
%ld mail message, %ld unread. %ld sporočilo.
%ld mail messages, %ld unread. %ld sporočil.
Theme Howto Avtor teme:
Failed to decompress %s Neuspešno odpiranje %s: %s
Workspace out of range: %ld Delovna površina izven področja: %d
Invalid argument: `%s' Neveljaven argument %s'.
Unexpected: `%s'. Nepričakovana ključna beseda: %s
Invalid PID: `%s' Neveljaven argument %s'.
restart %s. Zaženi znova
Could not post OSS Ne morem naložiti nabora pisav "%s".
Usage: %s [OPTION]...

Plays audio files on GUI events raised by IceWM.
The currently configured sound interfaces are: %s.
Icesound will choose the first of these which is usable.

Options:

-d, --display=DISPLAY X11 display used by IceWM (default: $DISPLAY).

-s, --sample-dir=DIR Specifies a directory with sound files.
Default is $HOME/.config/icewm/sounds.

-i, --interface=LIST Specifies audio output interfaces. One or more of:
%s separated by commas.

-D, --device=DEVICE Backwards compatibility only: the default device.
Please prefer one of the -A/-O/-S options.

-O, --oss=DEVICE Specifies the OSS device (default: "%s").

-A, --alsa=DEVICE Specifies the ALSA device (default: "%s").

-z, --snooze=millisecs Specifies the snooze interval between sound events
in milliseconds. Default is 500 milliseconds.

-p, --play=sound Plays the given sound (name or number) and exits.

-l, --list-files Lists the available sound file paths and exits.

--list-sounds Lists the supported sound filenames and exits.

--list-interfaces Lists the supported audio interfaces and exits.

-v, --verbose Be verbose and print out each sound event.

-V, --version Prints version information and exits.

-h, --help Prints this help screen and exits.

Return values:

0 Success.
1 General error.
2 Command line error.
3 Subsystems error (ie cannot connect to server).

Uporaba: %s [IZBIRE]...

Predvaja zvočne datoteke ob dogodkih IceWMovega grafičnega uporabniškega vmesnika.

Izbire:

-d, --display=PRIKAZ Prikaz, ki ga uporablja IceWM (privzeto: $DISPLAY).
-s, --sample-dir=IMENIK Določi imenik, ki vsebuje
zvočne datoteke (t.j. ~/.icewm/sounds).
-i, --interface=TARČA Določi tarčo zvočnega vmesnika izhoda,
npr. ALSA, OSS, YIFF, ESD
-D, --device=NAPRAVA (ALSA OSS) določi digitalni signalni
procesor (privzeto (ALSA) default (OSS) /dev/dsp).
-S, --server=NASLOV:VRATA (ESD in YIFF) določi naslov strežnika in
številko vrat (privzeto localhost:16001 za ESD
in localhost:9433 za YIFF).
-m, --audio-mode[=NAČIN] (samo YIFF) določi zvočni način (pustite
prazno, če želite seznam).
--audio-mode-auto (samo YIFF) sproti spremeni zvočni način na
najboljše ujemanje zvočnega vzorca (lahko povzroči
težave z ostalimi odjemalci Y, prepiše
--audio-mode).

-v, --verbose Razvlečen izpis (izpiše vsak zvočni dogodek na
stdout).
-V, --version Izpiše podatke o različici in konča.
-h, --help Izpiše (to) zaslonsko pomoč in konča.

Vrnjene vrednosti:

0 Uspešno.
1 Splošna napaka.
2 Napaka v ukazni vrstici.
3 Napaka podsistema (npr. neuspešna povezava s strežnikom).

Failed to connect to audio interfaces %s. Neuspešno odpiranje %s: %s
Received signal %s: Terminating... Prejel signal %d: končujem...
Failed to load image '%s'. Neuspešno odpiranje %s: %s
Usage: icewmbg [OPTIONS]
Where multiple values can be given they are separated by commas.
When image is a directory then all images from that directory are used.

Options:
-p, --replace Replace an existing icewmbg.
-q, --quit Tell the running icewmbg to quit.
-r, --restart Tell the running icewmbg to restart itself.
-u, --shuffle Shuffle/reshuffle the list of background images.

-c, --config=FILE Load preferences from FILE.
-t, --theme=NAME Load the theme with name NAME.

-i, --image=FILE(S) Load background image(s) from FILE(S).
-k, --color=NAME(S) Use background color(s) from NAME(S).

-s, --semis=FILE(S) Load transparency image(s) from FILE(S).
-x, --trans=NAME(S) Use transparency color(s) from NAME(S).

-e, --center=0/1 Disable/Enable centering background.
-a, --scaled=0/1 Disable/Enable scaling background.
-m, --multi=0/1 Disable/Enable multihead background.
-y, --cycle=SECONDS Cycle backgrounds every SECONDS.

--display=NAME Use NAME to connect to the X server.
--sync Synchronize communication with X11 server.

-h, --help Print this usage screen and exit.
-V, --version Prints version information and exits.

Loads desktop background according to preferences file:
DesktopBackgroundCenter - Display desktop background centered
DesktopBackgroundScaled - Display desktop background scaled
DesktopBackgroundColor - Desktop background color(s)
DesktopBackgroundImage - Desktop background image(s)
ShuffleBackgroundImages - Shuffle the list of background images
SupportSemitransparency - Support for semitransparent terminals
DesktopTransparencyColor - Semitransparency background color(s)
DesktopTransparencyImage - Semitransparency background image(s)
DesktopBackgroundMultihead - One background over all monitors
CycleBackgroundsPeriod - Seconds between cycling over backgrounds

center:0 scaled:0 = tiled
center:1 scaled:0 = centered
center:1 scaled:1 = fill one dimension and keep aspect ratio
center:0 scaled:1 = fill both dimensions and keep aspect ratio

Uporaba: icewmbg [ -r | -q ]
-r Ponoven zagon icewmbg
-q Končaj icewmbg
Naloži ozadje namizja v skladu z datoteko prednastavitev
DesktopBackgroundCenter - Prikaži ozadje namizja usredinjeno, ne zloženo
SupportSemitransparency - Podpora polprosojnih terminalov
DesktopBackgroundColor - Barva ozadja namizja
DesktopBackgroundImage - Slika ozadja namizja
DesktopTransparencyColor - Barva oznanitve polprosojnih oken
DesktopTransparencyImage - Slika oznanitve polprosojnih oken