The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Catalan
Boot continues in 10 sec L'arrencada continuarà d'aquí a 10 segons
Enter LUKS passphrase Introduïu la frase de pas LUKS
Do you accept the license agreement ? Accepteu l'acord de llicència?
Do you want to start the System-Recovery ? Voleu iniciar la recuperació del sistema?
Do you want to start the System-Restore ? Voleu iniciar la restauració del sistema?
Restoring base operating system... Restaurant la base del sistema operatiu...
Destroying ALL data on %1, continue ? Destruir totes les dades de %1, continuar?
Clean sweep... Neteja...
%1 files from %2 restored... %1 fitxer de %2 restaurat(s)...
backing up: %1... desant %1...
archiving: %1... arxivant %1...
restoring: %1... restaurant %1...
Yes
No No
OK D'acord
Cancel Anul·la
Exit Sortida
Bootloader installation has failed Ha acabat la instal·lació del carregador d'arrencada
The system will not be able to reboot. Please make sure to fixup and install the bootloader before next reboot. Check /var/log/boot.kiwi for details El sistema no podrà arrencar. Si us plau, assegureu-vos d'arreglar i instal·lar el carregador d'arrencada abans de reiniciar el sistema. Mireu /var/log/boot.kiwi per a més detalls
Please remove the CD/DVD before reboot Si us plau, traieu el CD o DVD abans de reiniciar