The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Galician
%1 files from %2 restored... %1 ficheiros de %2 restaurados...
Bootloader installation has failed A instalación do cargador de arranque fallou
OK Aceptar
System will be shutdown. Remove USB stick before power on Apagarase o sistema. Retire a memoria USB antes do reinicio
Cancel Cancelar
Loading %1 Cargando %1
Please unplug the USB stick before reboot Desconecte a memoria USB de antes de reiniciar
Destroying ALL data on %1, continue ? Destruíndo TODOS os datos en %1, quere continuar ?
Please remove the CD/DVD before shutdown Expulsar o CD/DVD antes de apagar
Please remove the CD/DVD before reboot Expulsar o CD/DVD antes de reiniciar
Installation... Instalación...
Enter LUKS passphrase Introducir a frase de paso LUKS
Clean sweep... Limpando...
No Non
Boot continues in 10 sec O arranque continuará en 10 segundos
The system will not be able to reboot. Please make sure to fixup and install the bootloader before next reboot. Check /var/log/boot.kiwi for details O sisitema non poderá ser reiniciado. Asegúrese de corrixir e instalar o cargador de arranque antes do próximo reinicio. Para obter máis información, verifique /var/log/boot.kiwi
Do you accept the license agreement ? Quere aceptar o acordo de licenza?
Do you want to start the System-Recovery ? Quere iniciar a recuperación do sistema ?
Do you want to start the System-Restore ? Quere iniciar a restauración do sistema ?
Restoring base operating system... Restaurando o sistema operativo base...