The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Galician
Boot continues in 10 sec O arranque continuará en 10 segundos
Enter LUKS passphrase Introducir a frase de paso LUKS
Do you accept the license agreement ? Quere aceptar o acordo de licenza?
Do you want to start the System-Recovery ? Quere iniciar a recuperación do sistema ?
Do you want to start the System-Restore ? Quere iniciar a restauración do sistema ?
Restoring base operating system... Restaurando o sistema operativo base...
Destroying ALL data on %1, continue ? Destruíndo TODOS os datos en %1, quere continuar ?
Clean sweep... Limpando...
%1 files from %2 restored... %1 ficheiros de %2 restaurados...
backing up: %1... facendo copia de seguridade: %1...
archiving: %1... arquivando: %1...
restoring: %1... recuperando: %1...
Yes Si
No Non
OK Aceptar
Cancel Cancelar
Exit Saír
Bootloader installation has failed A instalación do cargador de arranque fallou
The system will not be able to reboot. Please make sure to fixup and install the bootloader before next reboot. Check /var/log/boot.kiwi for details O sisitema non poderá ser reiniciado. Asegúrese de corrixir e instalar o cargador de arranque antes do próximo reinicio. Para obter máis información, verifique /var/log/boot.kiwi
Please remove the CD/DVD before reboot Expulsar o CD/DVD antes de reiniciar