English Catalan
WARNING: Nouveau DRI/3D driver selected. ATENCIÓ: s'ha seleccionat el controlador Nouveau DRI/3D.
This driver is considered experimental and is known to have issues with
applications that use certain 3D acceleration features of modern
NVIDIA hardware.
Aquest controlador es considera experimental i se sap que té problemes amb
aplicacions que usen certes funcions d'acceleració de 3D de maquinari
NVIDIA modern.
Symptoms include application crashes or lockups & crashes of your system's
graphical environment. Older Hardware and less demanding applications may work
just fine and do benefit from the Hardware acceleration features this driver
offers over software emulation.
Els símptomes inclouen fallades d'aplicacions, o bloquejos i fallades de l'entorn gràfic
del sistema. En canvi, el maquinari més antic i les aplicacions menys exigents poden
funcionar bé i es beneficien de l'acceleració de maquinari que ofereix aquest
controlador més enllà de l'emulació de programari.
Use of this driver is especially not recommended for use with the KDE Desktop
Environment or Qt-based Applications.
L'ús d'aquest controlador està especialment NO recomanat per usar amb l'entorn
d'escriptori KDE o amb aplicacions basades en Qt.
The hardware vendor potentially offers alternative drivers. El proveïdor de maquinari ofereix potencialment controladors alternatius.
Please click "Accept" if you accept the risks that may come with the
installation of this driver. Choose "Cancel" to prevent installation
of the driver and use software emulation instead.
Si us plau, cliqueu a "Accepta" si accepteu els riscos que poden derivar
de la instal·lació d'aquest controlador. Trieu "Cancel·la" per impedir-ne
la instal·lació i, en lloc d'això, usar l'emulació de programari.