English Estonian
WARNING: Nouveau DRI/3D driver selected. HOIATUS: valitud on Nouveau DRI/3D draiver.
Please click "Accept" if you accept the risks that may come with the
installation of this driver. Choose "Cancel" to prevent installation
of the driver and use software emulation instead.
Kui olete nõus riskidega, mis võivad kaasneda selle draiveri paigaldamisega, klõpsake "Nõustu". Paigaldusest loobumi valige "Tühista" ja kasutage selle asemel tarkvara emulatsiooni.
The hardware vendor potentially offers alternative drivers. Riistvara müüja pakub potentsiaalselt alternatiivseid draivereid.
This driver is considered experimental and is known to have issues with
applications that use certain 3D acceleration features of modern
NVIDIA hardware.
Seda draiverit peetakse katseliseks ja teadaolevalt on sellel probleeme rakendustes, mis kasutavad tänapäevaseid teatud 3D-kiirenduse funktsioone kaasaegses NVIDIA riistvaras.
Use of this driver is especially not recommended for use with the KDE Desktop
Environment or Qt-based Applications.
Selle draiveri kasutamine pole eriti soovitatav KDE töölaua jaoks - või Qt-põhised rakendustes.
Symptoms include application crashes or lockups & crashes of your system's
graphical environment. Older Hardware and less demanding applications may work
just fine and do benefit from the Hardware acceleration features this driver
offers over software emulation.
Sümptomiteks võivad olla rakenduste tõrked või teie graafilise süsteemi hangumised ja kokku jooksmised. Vanem riistvara ja vähem nõudlikud rakendused võivad töötada hästi ja saate sellest draiverist kasu riistvarakiirenduse funktsioonidest, tarkvara emuleerimise ees.