English Catalan
MINS MINS
Connect to Spacewalk every MINS minutes Connecta a Spacewalk cada MINS minuts
Run in foreground Executa en primer pla
Spacewalk Services Daemon Dimoni de servei de Spacewalk
Only root can run this program
Tan sols root pot executar aquest programa
wrong number of arguments el nombre d'arguments no és correcte
already running ja s'està executant
Copyright (C) %s Red Hat, Inc.
Copyright © %s Red Hat, Inc.
Written by %s.
Escrit per %s.