English Slovak
remaining zostávajúce
The browser Internet Explorer is not supported. Try using Firefox, Chrome or Edge Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný. Skúste použiť Firefox, Chrome, alebo Edge
Formula saved. Applying the highstate is not needed for this formula. Vzorec bol uložený. Pre tento vzorec nie je potrebné použiť highstate.
Please input required fields: {0} Prosím, zadajte požadované polia: {0}
Invalid format of fields: {0} Neplatný formát polí: {0}
On this page you can configure Salt Formulas to automatically install and configure software. Na tejto stránke môžete nakonfigurovať vzorce Salt na automatickú inštaláciu a konfiguráciu softvéru.
new action chain nový reťazec akcií
There are multiple maintenance schedules for selected systems. Make sure that systems in the set use at most 1 maintenance schedule if you want to schedule by date or maintenance window. Pre vybrané systémy existuje viacero plánov údržby. Ak chcete plánovať podľa dátumu alebo okna údržby, uistite sa, že systémy v sade používajú najviac 1 plán údržby.
No upcoming maintenance windows Žiadne nadchádzajúce okná údržby
Earliest: Najskôr:
Maintenance Window: Okno údržby:
Add to: Pridať k:
Loading the scheduler... Načítava sa plánovač...
State Configuration Channel Kanál konfigurácie stavu
Normal Configuration Channel Normálny konfiguračný kanál
There are unsaved changes. Do you want to proceed? Existujú neuložené zmeny. Chcete pokračovať?
State assignments have been saved. Priradenia stavov boli uložené.
An error occurred on save. Pri ukladaní sa vyskytla chyba.
No states assigned. Use search to find and assign states. Neboli priradené žiadne stavy. Na nájdenie a priradenie stavov použite vyhľadávanie.
Back Späť