English Czech
Add On Management - This module does not support the command line interface, use '%{zypper}' instead for adding a new repository or '%{SUSEConnect}' to register a new add-on. Správa doplňků - Tento modul nemá rozhraní příkazového řádku. Použijte '%{zypper}' k přidání nového úložiště nebo '%{SUSEConnect}' k registraci nového doplňku.
Add-On Products Rozšiřující produkty
Initializing... Inicializuje se...
<p>Initializing add-on products...</p> <p>Inicializují se rozšiřující produkty...</p>
Unknown Neznámý
No name defined Název nedefinován
No add-on product selected for installation Nebyl vybrán žádný doplňkový produkt pro instalaci
Add-&on Products Ro&zšiřující produkty
There is no user interface available for this module. Pro tento modul není dostupné žádné uživatelské rozhraní.
Vendor Driver CD CD s ovladačem od výrobce
Please insert the vendor CD-ROM Vložte prosím CD od výrobce
Could not find driver data on the CD-ROM.
Aborting now.
Na CD nebyla nalezena data ovladače.
Přerušuje se.
The CD-ROM data does not match the running Linux system.
Aborting now.
Data na CD neodpovídají běžícímu linuxovému systému.
Přerušuje se.
Installing driver... Instaluje se ovladač...
The installation failed.
Contact the address on the CD-ROM.
Instalace selhala.
Kontaktujte prosím adresu uvedenou na CD-ROM.
Installed %1 drivers from CD Počet ovladačů nainstalovaných z CD: %1
No driver data found on the CD-ROM.
Aborting now.
Na CD nebyla nalezena žádná data ovladače.
Přerušuje se.
No software repository found on medium. Na médiu nebyl nalezen žádný repozitář softwaru.
Initializing new source... Inicializuje se nový zdroj...
URL: %1, Directory: %2 URL: %1, adresář: %2