English Croatian
Select the log file Odaberite log datoteku
Select the dispatcher program Odabreite program dispečera
Success Uspjeh
General Settings Opće postavke
Select Fi&le Odaberite &datoteku
&Format &Formatiraj
Size and Action Veličina i akcija
Ma&x File Size (MB) &Maksimalna veličina datoteke (MB)
Computer Names Nazivi računala
User Defined Name Korisnički definirano ime
Dispatcher Settings Postavke dispečera
&Action &Akcija
<p><b><big>Aborting Initialization:</big></b><br>
Safely abort the configuration utility by pressing <b>Abort</b> now.</p>
<p><b><big>Prekidam inicijalizaciju:</big></b><br>
Možete sigurno prekinuti alat za postavke pritiskom na <b>Prekini</b>.</p>
<p><b><big>Aborting Saving:</big></b><br>
Abort the save procedure by pressing <b>Abort</b>.
An additional dialog informs whether it is safe to do so.
</p>
<p><b><big>Prekidam pohranu:</big></b><br />
Pohranu možete prekinuti pritiskom na <b>Prekini</b>.
Dodatni okvir će vas obavijestiti da li je to sigurno.
</p>
&Dispatcher &Dispečer
Initializing... Inicijaliziram...
<p>Install it now?</p> <p>Da li želite instalirati sada?</p>
Read the rules file Učitaj datoteku s pravilima
Reading the configuration... Učitavam postavke...
Reading the rules file... Učitavam datoteku s pravilima...