English Albanian
Changes in Container
Path Rrugë
Status Gjendje
&Exit &Dalje
Commit Container
Repository depo
Name Emër
Tag Etiketë
Author Autori
Message Mesazh
&Ok &Ok
&Cancel &Anullim
Inject Shell
Target Shell
Failed to run terminal. Error: %{error} Dështoi në funksionimin e terminalit. Gabim: %{error}
Docker service does not run. Should YaST start docker? Otherwise YaST quits. Shërbimi Docker nuk funksionon. A duhet që YaST të fillojë docker? Përndryshe YaST pushon.
Docker service does not run. \
Run this module as root or start docker service manually.
Communication with docker failed with error: %s. Please try again. Komunikimi me docker dështoi me gabim: %s. Ju lutemi provoni përsëri.
Do you really want to stop the running container?
Do you want to remove the container?