English Albanian
Path Rrugë
Status Gjendje
&Exit &Dalje
Repository depo
Name Emër
Tag Etiketë
Author Autori
Message Mesazh
&Ok &Ok
&Cancel &Anullim
Failed to run terminal. Error: %{error} Dështoi në funksionimin e terminalit. Gabim: %{error}
Docker service does not run. Should YaST start docker? Otherwise YaST quits. Shërbimi Docker nuk funksionon. A duhet që YaST të fillojë docker? Përndryshe YaST pushon.
Communication with docker failed with error: %s. Please try again. Komunikimi me docker dështoi me gabim: %s. Ju lutemi provoni përsëri.
&Images &Imazhet
Image ID Imazhi ID
Created E krijuar
Virtual Size Madhësia Virtuale
Image Imazh
Command Komanda
Ports Portet