English Swedish

<p><b>LVM configuration file /etc/lvm/lvm.conf</b></p>
<p>To use LVM with DRBD, it is necessary to change some options in the LVM configuration file and to remove stale cache entries on the nodes.</p> <p>Refer to 'man lvm.conf' for further information including the file layout.</p>

<p><b>Device Filter</b>: This masks the underlying block device from the list of devices LVM scans for Physical Volume signatures. This way, LVM is instructed to read Physical Volume signatures from DRBD devices, rather than from the underlying backing block devices.</p> <p><b>LVM Filter</b>: A filter that tells LVM2 to only use a restricted set of devices.</p>
<p>The filter consists of an array of regular expressions. These expressions can be delimited by a character of your choice, and prefixed with either an 'a' (for accept) or 'r' (for reject).</p> <p>For example, setting filter as ["r|/dev/sda.*|"]</p>

<p><b>LVM cache</b>: Enable/turn on writing the LVM cache is default. Should disable the LVM cache when combined drbd with LVM.</p>


<p><b>LVM-konfigurationsfil /etc/lvm/lvm.conf</b></p>
<p>För att kunna använda LVM med DRBD måste man ändra några alternativ i LVM-konfigurationsfilen och ta bort outnyttjade cacheposter från noderna.</p> <p>I "man lvm.conf" finns mer information med bl.a. fillayouten.</p>

<p><b>Enhetsfilter</b>: Döljer den underliggande blockenheten i enhetslistan som LVM söker igenom efter signaturer för fysiska volymer. På så sätt instrueras LVM att läsa signaturer för fysiska volymer från DRBD-enheter och inte från underliggande backningsblockenheter.</p> <p><b>LVM-filter</b>: Ett filter som instruerar LVM2 att endast använda en begränsad uppsättning enheter.</p>
<p>Filtret består av en uppsättning reguljära uttryck. De kan avgränsas med ett tecken som du väljer och få prefixet "a" (acceptera) eller "r" (avvisa).</p> <p>Exempel på filterinställning: ["r|/dev/sda.*|"]</p>

<p><b>LVM-cache</b>: Som standard är skrivning till LVM-cachen aktiverad. Inaktivera cachen när drbd är i kombination med LVM.</p>

<p><b>LVMetad</b>: När lvmetad är aktiverat hämtas volymgruppsmetadata och flaggorna för PV-status från lvmetad-händelsen, och ingen sökning sker genom de enskilda kommandona. Eftersom lvmetads cache inte kan synkroniseras mellan noder bör användarna inaktivera lvmetad i klustermiljöer.</p>