English Ukrainian
Aborting FTP Configuration Переривання налаштування FTP
All changes will be lost. Really abort configuration? Всі зміни буде втрачено. Справді перервати налаштування?
&Welcome message &Вітальне повідомлення
&Chroot Everyone Запускати у &Chroot все
&Verbose Logging &Докладні записи до журналу
&Umask for Anonymous &Umask для анонімного доступу
Uma&sk for Authenticated Users Uma&sk для уповноважених користувачів
FTP Directory for Anon&ymous Users Тека FTP для анон&імних користувачів
Brows&e Навіга&ція
&FTP Directory for Authenticated Users Тека &FTP для уповноважених користувачів
Br&owse Нав&ігація
&Max Idle Time [minutes] &Макс. час простою [у хвилинах]
Max Cli&ents for One IP Макс. клі&єнтів на один IP
Ma&x Clients Ма&кс. кількість клієнтів
&Local Max Rate [KB/s] &Локальна макс. швидкість [КБ/с]
Anonymous Max &Rate [KB/s] Макс. &швидкість для анонімів [КБ/с]
Enable/Disable Anonymous and Local Users Увімкнути/Вимкнути анонімних і локальних користувачів
Anonymo&us Only Лише аноні&мні
Aut&henticated Users Only Лише &уповноважені користувачі