English Vietnamese
Reading the settings... Đang đọc thiết lập trước đây...
Cannot Read Current Settings. Không đọc được thiết lập hiện thời.
Saving FTP Configuration Đang lưu cấu hình CASA
Write the settings to the config file Xuất các thiết lập VPN vào tập tin
Write the settings for starting daemon Ghi thiết lập
Writing the settings... Đang ghi thiết lập...
Cannot write settings! Không ghi được thiết lập.
Cannot create upload directory for anonymous connections. Không có thư mục này.
<p><ul><i>FTP daemon is not configured.</i></ul></p>
FTP daemon Dịch vụ SLP
FTP daemon %1 Dịch vụ SLP
These options will be configured Thiết bị chưa được cấu hình