English Vietnamese
-
is a home directory after the login of anonymous users. Không có thư mục này.
&Both
&Chroot Everyone
&Enable Upload Không thể tải
&FTP Directory for Authenticated Users Không có thư mục này.
&Local Max Rate [KB/s]
&Max Idle Time [minutes]
&Min Port for Pas. Mode
&Refuse Connections Without SSL/TLS
&Umask for Anonymous &Giấu tên
&Verbose Logging
&Welcome message Xin chào
;
<p><b><big>Adding a FTP Server</big></b><br>
Press <b>Add</b> to configure a FTP server.</p>
<p><b><big>Thêm một máy chủ SLP</big></b><br>
Nhấn <b>Thêm</b> để cấu hình một máy chủ SLP.</p>
<p><b><big>Adding an FTP Server:</big></b><br>
Choose an FTP server from the list of detected FTP servers.
If your FTP server was not detected, use <b>Other (not detected)</b>.
Then press <b>Configure</b>.</p>
<p><b><big>Thêm một máy chủ SLP</big></b><br>
Chọn một máy chủ SLP từ danh sách những máy chủ SLP đã tìm ra.
Nếu không tìm ra máy chủ SLP của bạn, thì hãy dùng <b>Khác (không tìm ra)</b>.
Sau đó nhấn <b>Cấu hình</b>.</p>
<p><b><big>Editing or Deleting</big></b><br>
Choose a FTP server to change or remove.
Then press <b>Edit</b> or <b>Delete</b> respectively.</p>
<p><b><big>Sửa hoặc Xóa</big></b><br>
Chọn một máy chủ SLP để thay đổi hoặc xóa.
Sau đó nhấn <b>Sửa</b> hoặc <b>Xóa</b> theo mong muốn.</p>
<p><b><big>Editing or Deleting</big></b><br>
If you press <b>Edit</b>, an additional dialog in which to change
the configuration opens.</p>
<p><b><big>Sửa hoặc Xóa:</big></b><br>
Nếu bạn nhấn <b>Sửa</b>, một hộp thoại để thay đổi cấu hình
sẽ mở ra.</p>
<p><b><big>FTP Server Configuration Overview</big></b><br>
Obtain an overview of the installed FTP servers. Additionally,
edit their configurations.<br></p>
<p><b><big>Tổng quan về cấu hình máy chủ SLP</big></b><br>
Hiển thị thông tin tổng quan về các máy chủ SLP đã cài. Ngoài ra
có thể sửa cấu hình của chúng.<br></p>
<p><b><big>FTP Server Configuration</big></b><br>
Configure the FTP server.<br></p>
<p><b><big>Cấu hình máy chủ SLP</big></b><br>
Cấu hình máy chủ SLP ở đây.<br></p>