English Vietnamese
<p><b><big>Aborting Initialization:</big></b><br>
Safely abort the configuration utility by pressing <b>Abort</b> now.</p>
<p><b><big>Dừng khởi động:</big></b><br>
Có thể dừng cấu hình một cách an toàn bằng nút <b>Dừng</b> bây giờ.</p>
<p><b><big>Aborting Saving:</big></b><br>
Abort the save procedure by pressing <b>Abort</b>.
An additional dialog informs whether it is safe to do so.
</p>
<p><b><big>Dừng lưu:</big></b><br>
Hãy dừng quá trình bằng nút <b>Dừng</b>.
Một hộp thoại sẽ mở ra hỏi xem làm vậy có an toàn không.
</p>
Authentication Xác thực
Disable Tắt
Enable Bật
Expert Settings Thiết lập cao cấp
General Chung
Read the previous settings Đọc thiết lập trước đây
Select File Chọn tập tin
Writing the settings... Đang ghi thiết lập...