English Vietnamese
General Chung
Authentication Xác thực
Expert Settings Thiết lập cao cấp
<p><b><big>Aborting Initialization:</big></b><br>
Safely abort the configuration utility by pressing <b>Abort</b> now.</p>
<p><b><big>Dừng khởi động:</big></b><br>
Có thể dừng cấu hình một cách an toàn bằng nút <b>Dừng</b> bây giờ.</p>
<p><b><big>Aborting Saving:</big></b><br>
Abort the save procedure by pressing <b>Abort</b>.
An additional dialog informs whether it is safe to do so.
</p>
<p><b><big>Dừng lưu:</big></b><br>
Hãy dừng quá trình bằng nút <b>Dừng</b>.
Một hộp thoại sẽ mở ra hỏi xem làm vậy có an toàn không.
</p>
Select File Chọn tập tin
Enable Bật
Disable Tắt
Read the previous settings Đọc thiết lập trước đây
Writing the settings... Đang ghi thiết lập...