English Vietnamese
Aborting FTP Configuration Đang lưu cấu hình CASA
All changes will be lost. Really abort configuration? Mọi thay đổi sẽ bị mất!
&Welcome message Xin chào
&Umask for Anonymous &Giấu tên
FTP Directory for Anon&ymous Users Không có thư mục này.
Brows&e Duyệt
&FTP Directory for Authenticated Users Không có thư mục này.
Br&owse Duyệt
Ma&x Clients Máy khách NFS
Anonymo&us Only Giấu tên
Aut&henticated Users Only Xác thực
&Enable Upload Không thể tải
Anon&ymous Can Upload Giấu tên
Anonymou&s Can Create Directories Không thể tạo thư mục.
Enable Pass&ive Mode &Chế độ văn bản
Enab&le SSL Bật
Enable &TLS Bật
Security Settings Thiết lập cao cấp
Disable SSL/&TLS Bật
Start-Up Bắt đầu &cập nhật