English Xhosa
Aborting FTP Configuration Kulahlwa Ubumbeko lwe-Firewall
All changes will be lost. Really abort configuration? Zonke iinguquko zingalahleka.
Uyalulahla ngenene ubumbeko?
&Welcome message Imiyalezo ngesi&xhobo sokufumana imposiso
&Chroot Everyone
&Verbose Logging Imiyalezo Nokusebenzisa Izixhobo Zokufumanisa Imposiso
&Umask for Anonymous &Anonymous
Uma&sk for Authenticated Users &Imithombo Yongqinelwano Ngobunyani Babasebenzisi
FTP Directory for Anon&ymous Users &Directory on Server
Brows&e &Khangela
&FTP Directory for Authenticated Users &Imithombo Yongqinelwano Ngobunyani Babasebenzisi
Br&owse Kh&angela
&Max Idle Time [minutes]
Max Cli&ents for One IP
Ma&x Clients Abaxumi
&Local Max Rate [KB/s]
Anonymous Max &Rate [KB/s]
Enable/Disable Anonymous and Local Users
Anonymo&us Only &Ukungaxelwa kwegama
Aut&henticated Users Only &Ungqinelwano Ngobunyani Nemithombo Yabasebenzisi