English Xhosa
Display Settings: Bonisa imimiselo yangoku
Start-Up: Indlela Yokuqalisa
Verbose Logging: Imiyalezo Nokusebenzisa Izixhobo Zokufumanisa Imposiso
Umask for Anonymous: &Anonymous
Umask: Isintsu elilawulayo lothungelwano
Anonymous users: Ukufikela &Okungenagama
Anonymous directory: &Ukuchongeka Ngokungaxeli Gama
Port range: &Igama Lesiqhagamshelanisi
Enter correct numbers. Nceda ngenisa amagama asentloko:
Security Settings: Imimiselo Yokhuseleko