English Xhosa
Umask: Isintsu elilawulayo lothungelwano
Anonymous users: Ukufikela &Okungenagama
Anonymous directory: &Ukuchongeka Ngokungaxeli Gama
Port range: &Igama Lesiqhagamshelanisi
Enter correct numbers. Nceda ngenisa amagama asentloko:
Wrong value of option. Ixabiso lesikhethwa
Access allowed for: Amanyathelo Avunyelwe ukwenzela Abasebenzisi:
Anonymous users Ukufikela &Okungenagama
Unknown option. Isikhethwa esingaziwa: %1
Create dirs enabled I-SCPM yenziwe yasebenza.
Wrong option. Izikhethwa zezakhelo
Security Settings: Imimiselo Yokhuseleko
Cannot create upload directory for anonymous connections. Musa ukudala uvimba weefayili zasekhaya ukwenzela umsebenzisi omtsha