English Xhosa
- I-F
is a home directory after the login of anonymous users. &Directory on Server
&Both Zombini
&Chroot Everyone
&Enable Upload &Kunikwa isakhono
&FTP Directory for Authenticated Users &Imithombo Yongqinelwano Ngobunyani Babasebenzisi
&Local Max Rate [KB/s]
&Max Idle Time [minutes]
&Min Port for Pas. Mode
&Refuse Connections Without SSL/TLS
&Umask for Anonymous &Anonymous
&Verbose Logging Imiyalezo Nokusebenzisa Izixhobo Zokufumanisa Imposiso
&Welcome message Imiyalezo ngesi&xhobo sokufumana imposiso
;
<p><b><big>Adding a FTP Server</big></b><br>
Press <b>Add</b> to configure a FTP server.</p>
<p><b><big>Ukufakela Umboneleli:</big></b><br>
Cinezela u<b>Faka</b> ukwenza ubumbeko lomboneleli omtsha ngesandla.</p>
<p><b><big>Adding an FTP Server:</big></b><br>
Choose an FTP server from the list of detected FTP servers.
If your FTP server was not detected, use <b>Other (not detected)</b>.
Then press <b>Configure</b>.</p>
<p><b><big>Kufakelwa Umqalisi we-iSCSI</big></b><br>
Khetha umqalisi we-iSCSI kuludwe lwabaqalisi abachongiweyo.
Ukuba umqalisi wakho we-iSCSI ebengachongwanga, sebenzisa, sebenzisa <b>Okunye (okungachongwanga)</b>.
Ngoku cinezela <b>Yenza ubumbeko</b>.</p>
<p><b><big>Editing or Deleting</big></b><br>
Choose a FTP server to change or remove.
Then press <b>Edit</b> or <b>Delete</b> respectively.</p>
<p><b><big>Iyahlela okanye Iyacima:</big></b><br>
Ketha umboneleli ukutshintsha okanye ukushenxisa.
Emva koko cinezela <b>ku-Hlela</b> okanye <b>ku-Cima</b> ngokonqweno wakho.</p>
<p><b><big>FTP Server Configuration Overview</big></b><br>
Obtain an overview of the installed FTP servers. Additionally,
edit their configurations.<br></p>
<p><b><big>Ukubona Umboneleli</big></b><br>
Fumana ukubonwa kwababoneleli abahlohliweyo. Ngokongeza,
hlela ubumbeko lwazo.<br></p>
<p><b><big>FTP Server Configuration</big></b><br>
Configure the FTP server.<br></p>
<p><b><big>Ubumbeko lwe-CASA</big></b><br>
Yenza ubumbeko lwe-CASA apha.<br></p>