English Xhosa
Br&owse Kh&angela
Security Settings Imimiselo Yokhuseleko
Start-Up Indlela Yokuqalisa
General Settings Imimiselo Jikelele
General Jikelele
Authentication Ungqinelwano ngobunyani
Expert Settings Imimiselo Yobungcaphephe
<p><b><big>Aborting Initialization:</big></b><br>
Safely abort the configuration utility by pressing <b>Abort</b> now.</p>
<p><b><big>Ukundululwa Kokulahlwa:</big></b><br>
Lahla ngokhuselo ukusetyenziswa ngokucinezela <b>Lahla</b> ngoku.</p>
<p><b><big>Aborting Saving:</big></b><br>
Abort the save procedure by pressing <b>Abort</b>.
An additional dialog informs whether it is safe to do so.
</p>
<p><b><big>Ilahla Okugciniweyo</big></b><br>
Lahla inkqubo yokugcina ngokucinezela <b>Ulahla</b>.
Ingxoxo efakelwayo yazisa ukuba ingaba kukhuselekile na ukwenza njalo.
</p>
<p><b><big>Editing or Deleting</big></b><br>
If you press <b>Edit</b>, an additional dialog in which to change
the configuration opens.</p>
<p><b><big>Kuyahlelwa okanye Kuyacinywa</big></b><br>
Xa ucinezela <b>ku-Hlela</b>, ingxoxo efakelwayo apho kuguqulwa khona
ubumbeko luyavula.</p>
Select File Khetha Ifayili
Start-up settings Imimiselo yendlela yokuqalisa
Enable option Nika isikhethwa isakhono
Disable option Khupha isakhono kwisikhethwa
Start-Up: Indlela Yokuqalisa
Only one parameter is allowed. Ngumda omnye kuphela ovunyelweyo.
Read the previous settings Funda imimiselo edlulileyo
Writing the settings... Kubhalwa imimiselo...
Cannot write settings! Ayikwazi kubhaleka imimiselo!