English Xhosa
Aborting FTP Configuration Kulahlwa Ubumbeko lwe-Firewall
All changes will be lost. Really abort configuration? Zonke iinguquko zingalahleka.
Uyalulahla ngenene ubumbeko?
&Welcome message Imiyalezo ngesi&xhobo sokufumana imposiso
&Verbose Logging Imiyalezo Nokusebenzisa Izixhobo Zokufumanisa Imposiso
&Umask for Anonymous &Anonymous
Uma&sk for Authenticated Users &Imithombo Yongqinelwano Ngobunyani Babasebenzisi
FTP Directory for Anon&ymous Users &Directory on Server
Brows&e &Khangela
&FTP Directory for Authenticated Users &Imithombo Yongqinelwano Ngobunyani Babasebenzisi
Ma&x Clients Abaxumi
Anonymo&us Only &Ukungaxelwa kwegama
Aut&henticated Users Only &Ungqinelwano Ngobunyani Nemithombo Yabasebenzisi
&Both Zombini
&Enable Upload &Kunikwa isakhono
Anonymou&s Can Create Directories Akakwazekanga kudaleka uvimba weefayili.
Enable Pass&ive Mode &Delivery Mode
Enab&le SSL Nika isa&khono
Enable &TLS Yenza i-IR isebenze.
Disable SSL/&TLS Yenza i-IR isebenze.
FTP Directories Oovimba Beefayili &Abathunyelwa Ngaphandle