English Zulu
Aborting FTP Configuration Ukuyeka Ukuhlela I-Firewall
All changes will be lost. Really abort configuration? Zonke izinguquko zizolahleka.
Kuyeke ngempela ukuhlela?
&Welcome message Lo&ga imiyalezo
&Chroot Everyone
&Verbose Logging Imiyalezo Nokuloga
&Umask for Anonymous &Engaziwa
Uma&sk for Authenticated Users &Imithombo Yokugunyaza Yomsebenzisi
FTP Directory for Anon&ymous Users &I-Directory Esesiphakelalwazini
Brows&e &Pheqa
&FTP Directory for Authenticated Users Hlola abasebenzisi abasusiwe
Br&owse Ph&eqa
&Max Idle Time [minutes]
Max Cli&ents for One IP
Ma&x Clients I-NFS Klayenti
&Local Max Rate [KB/s]
Anonymous Max &Rate [KB/s]
Enable/Disable Anonymous and Local Users
Anonymo&us Only &Engaziwa
Aut&henticated Users Only &Imithombo Yokugunyaza Neyomsebenzisi