English Zulu
- F
is a home directory after the login of anonymous users. &I-Directory Esesiphakelalwazini
&Both Kokubili
&Chroot Everyone
&Enable Upload &Ivuliwe
&FTP Directory for Authenticated Users Hlola abasebenzisi abasusiwe
&Local Max Rate [KB/s]
&Max Idle Time [minutes]
&Min Port for Pas. Mode
&Refuse Connections Without SSL/TLS
&Umask for Anonymous &Engaziwa
&Verbose Logging Imiyalezo Nokuloga
&Welcome message Lo&ga imiyalezo
;
<p><b><big>Aborting Initialization:</big></b><br>
Safely abort the configuration utility by pressing <b>Abort</b> now.</p>
<p><b><big>Iyayeka Ukulungiselela Ukuqalisa:</big></b><br>
Liyeke ngokuphepha ithuluzi lokuhlela ngokucindezela u-<b>Yeka</b> manje.</p>
<p><b><big>Aborting Saving:</big></b><br>
Abort the save procedure by pressing <b>Abort</b>.
An additional dialog informs whether it is safe to do so.
</p>
<p><b><big>Iyayeka Ukugcina:</big></b><br>
Yeka inqubo yokugcina ukwaziswa ngokucindezela u-<b>Yeka</b>.
Enye idayalogu izokwazisa ukuthi kuphephile yini noma cha ukwenza kanjalo.
</p>
<p><b><big>Adding a FTP Server</big></b><br>
Press <b>Add</b> to configure a FTP server.</p>
<p><b><big>Ukunezela Umphakeli:</big></b><br>
Cindezela u-<b>Nezela</b> ukuze uzihlele ngokwakho umphakeli omusha.</p>
<p><b><big>Adding an FTP Server:</big></b><br>
Choose an FTP server from the list of detected FTP servers.
If your FTP server was not detected, use <b>Other (not detected)</b>.
Then press <b>Configure</b>.</p>
<p><b><big>Ukwenezela isiqalisi se-iSCSI</big></b><br>
Khetha isiqalisi se-iSCSI ohlwini lweziqalisi ezithungathiwe.
Uma isiqalisi se-iSCSI asithungathangwa, sebenzisa <b>Okunye (akuthungathwanga)</b>.
Yibe usucindezela u-<b>Hlela</b>.</p>
<p><b><big>Editing or Deleting</big></b><br>
Choose a FTP server to change or remove.
Then press <b>Edit</b> or <b>Delete</b> respectively.</p>
<p><b><big>Ukuhlela noma Ukususa:</big></b><br>
Khetha umphakeli ukuze ushintshe nom ususe.
Bese uchofoza inkinobho ethi <b>Lungisa</b> noma <b>Susa</b> kuye ngalokho okufunayo.</p>