English Zulu
<p><b><big>Aborting Saving:</big></b><br>
Abort the save procedure by pressing <b>Abort</b>.
An additional dialog informs whether it is safe to do so.
</p>
<p><b><big>Iyayeka Ukugcina:</big></b><br>
Yeka inqubo yokugcina ukwaziswa ngokucindezela u-<b>Yeka</b>.
Enye idayalogu izokwazisa ukuthi kuphephile yini noma cha ukwenza kanjalo.
</p>
<p><b><big>Aborting Initialization:</big></b><br>
Safely abort the configuration utility by pressing <b>Abort</b> now.</p>
<p><b><big>Iyayeka Ukulungiselela Ukuqalisa:</big></b><br>
Liyeke ngokuphepha ithuluzi lokuhlela ngokucindezela u-<b>Yeka</b> manje.</p>
<p><b><big>Editing or Deleting</big></b><br>
If you press <b>Edit</b>, an additional dialog in which to change
the configuration opens.</p>
<p><b><big>Ukuhlela noma Ukususa</big></b><br>
Uma ucindezela u-<b>Hlela</b>, enye idayalogu ozoshintsha kuyo
ukuhlela iyavuleka.</p>
General Settings Amasethingi Avamile
Expert Settings Amasethingi Enzelwe Ongoti
Start-up settings Amasethingi okuqalisa
Cannot write settings! Ayikwazi ukubhala amasethingi!
Disable option Cisha okukhethile
Read the previous settings Funda amasethingi adlule
Writing the settings... Ibhala amasethingi...
Only one parameter is allowed. Ipharamitha eyodwa kuphela evunuyelwe.
Select File Khetha Ifayela
General Okuvamile
Br&owse Ph&eqa
Authentication Ukugunyaza
Start-Up Ukuqalisa
Start-Up: Ukuqalisa:
Enable option Vula okukhethile