English Zulu
<p><b><big>Aborting Initialization:</big></b><br>
Safely abort the configuration utility by pressing <b>Abort</b> now.</p>
<p><b><big>Iyayeka Ukulungiselela Ukuqalisa:</big></b><br>
Liyeke ngokuphepha ithuluzi lokuhlela ngokucindezela u-<b>Yeka</b> manje.</p>
<p><b><big>Aborting Saving:</big></b><br>
Abort the save procedure by pressing <b>Abort</b>.
An additional dialog informs whether it is safe to do so.
</p>
<p><b><big>Iyayeka Ukugcina:</big></b><br>
Yeka inqubo yokugcina ukwaziswa ngokucindezela u-<b>Yeka</b>.
Enye idayalogu izokwazisa ukuthi kuphephile yini noma cha ukwenza kanjalo.
</p>
<p><b><big>Editing or Deleting</big></b><br>
If you press <b>Edit</b>, an additional dialog in which to change
the configuration opens.</p>
<p><b><big>Ukuhlela noma Ukususa</big></b><br>
Uma ucindezela u-<b>Hlela</b>, enye idayalogu ozoshintsha kuyo
ukuhlela iyavuleka.</p>
Authentication Ukugunyaza
Br&owse Ph&eqa
Cannot write settings! Ayikwazi ukubhala amasethingi!
Disable option Cisha okukhethile
Enable option Vula okukhethile
Expert Settings Amasethingi Enzelwe Ongoti
General Okuvamile
General Settings Amasethingi Avamile
Only one parameter is allowed. Ipharamitha eyodwa kuphela evunuyelwe.
Read the previous settings Funda amasethingi adlule
Select File Khetha Ifayela
Start-Up Ukuqalisa
Start-Up: Ukuqalisa:
Start-up settings Amasethingi okuqalisa
Writing the settings... Ibhala amasethingi...