English Zulu
Br&owse Ph&eqa
Start-Up Ukuqalisa
General Settings Amasethingi Avamile
General Okuvamile
Authentication Ukugunyaza
Expert Settings Amasethingi Enzelwe Ongoti
<p><b><big>Aborting Initialization:</big></b><br>
Safely abort the configuration utility by pressing <b>Abort</b> now.</p>
<p><b><big>Iyayeka Ukulungiselela Ukuqalisa:</big></b><br>
Liyeke ngokuphepha ithuluzi lokuhlela ngokucindezela u-<b>Yeka</b> manje.</p>
<p><b><big>Aborting Saving:</big></b><br>
Abort the save procedure by pressing <b>Abort</b>.
An additional dialog informs whether it is safe to do so.
</p>
<p><b><big>Iyayeka Ukugcina:</big></b><br>
Yeka inqubo yokugcina ukwaziswa ngokucindezela u-<b>Yeka</b>.
Enye idayalogu izokwazisa ukuthi kuphephile yini noma cha ukwenza kanjalo.
</p>
<p><b><big>Editing or Deleting</big></b><br>
If you press <b>Edit</b>, an additional dialog in which to change
the configuration opens.</p>
<p><b><big>Ukuhlela noma Ukususa</big></b><br>
Uma ucindezela u-<b>Hlela</b>, enye idayalogu ozoshintsha kuyo
ukuhlela iyavuleka.</p>
Select File Khetha Ifayela
Start-up settings Amasethingi okuqalisa
Enable option Vula okukhethile
Disable option Cisha okukhethile
Start-Up: Ukuqalisa:
Only one parameter is allowed. Ipharamitha eyodwa kuphela evunuyelwe.
Read the previous settings Funda amasethingi adlule
Writing the settings... Ibhala amasethingi...
Cannot write settings! Ayikwazi ukubhala amasethingi!