English Catalan
Configuration of geo-cluster Configuració de geo-clúster
GeoCluster GeoClúster
&GeoCluster &GeoClúster
Geo Cluster Configuration Configuració de Geo Clúster
Geo Cluster Overview Resum de Geo Clúster
configuration file Fitxer de configuració
transport transport
port port
arbitrator àrbitre
Add Afegeix
Edit Edita
Delete Suprimeix
site lloc web
ticket tiquet
Authentication Autenticació
Ca&ncel Ca&ncel·la
OK D'acord
Enable Security Auth Habilita l'autentificació de seguretat
Authentication file Fitxer d'autenticació
The file will be written to /etc/booth. El fitxer s'escriurà a /etc/booth.