English Catalan
Finished Acabat
acquire-after adquireix després
Edit IP address of your site Adreça IP del vostre lloc web
Add Afegeix
arbitrator àrbitre
Authentication Autenticació
Basic Bàsic
before-acquire-handler before-acquire-handler
expire caduca
arbitrator have to be filled when even \
number of sites with normal automatic ticket!
Cal completar l'àrbitre quan hi ha un nombre
parell de llocs amb tiquet automàtic normal!
Ca&ncel Ca&ncel·la
Cancel Cancel·la
Configuration of geo-cluster Configuració de geo-clúster
Geo Cluster Configuration Configuració de Geo Clúster
Authentication Configuration Configuració de l'autenticació
Firewall Configuration Configuració del tallafoc
created successfully. creat satisfactòriament.
OK D'acord
Saving geo-cluster Configuration Desant la configuració de geo-clúster
Saving Geo Cluster Configuration Desant la configuració de Geo Clúster