English Czech
Program data could not be found. Please reinstall the package. Data programu nelze na (#{path}) nalézt. Přeinstalujte balíček.
Program data could not be accessed. Please reinstall the package. K datům programu nelze přistupovat. Přeinstalujte balíček.
Cluster nodes Uzly klastru
Define cluster nodes' configuration Konfigurace definic uzlů klastru
Add node Přidat uzel
Edit selected Upravit vybraný
Delete node Odstranit uzel
Expected votes: Očekávané hlasy:
Append to /etc/hosts Přidat k /etc/hosts
ID ID
Host name Název počítače
IP in ring 1 IP v kruhu 1
IP in ring 2 IP v kruhu 2
Communication Layer Vrstva komunikace
C&luster name: Název k&lastru:
Ring Kroužek
Address Adresa
Port Port
Multicast Address Multicast adresa
Fencing Mechanism Mechanismus oplocení