English Czech
Firewall Service-Zone Assignment For HANA Přiřazení servisní zóny firewallu pro HANA
Global Options Globální volby
Enable and reload firewalld Zapnout a zavést firewalld
Instance numbers Čísla instancí
Services: Služby:
Zone Zóna
Help Pomoc
Install HANA-Firewall package? Instalovat balíček HANA-firewall?
Firewalld configuration is empty. Please set up firewalld before visiting this program. Konfigurace firewalld je prázdná. Před spuštěním tohoto programu nastavte firewalld.
HANA firewall is not an independent firewall! It is a utility for firewalld.
The command line tool generates firewalld service definitions, and this graphical tool assigns those services to zones.
You must use firewalld controls (such as firewall-cmd command line) to manipulate the actual firewall setup, such as interface assignment.
Firewall HANA není nezávislý firewaall! Je to utilita pro firewalld.
Nástroj příkazového řádku generuje definice služeb firewalld a tento grafický nástroj přiřazuje tyto služby zónám.
Musíte použít ovládací prvky firewalld (jako příkazový řádek firewall-cmd) k ovládání skutečného nastavení firewallu, například k přiřazení rozhraní.