English Hungarian
<p><b>Listen on Interfaces</b> contains the list of all IP addresses configured for this host. Checked IP addresses are those on which Apache2 listens. If you are unsure, check all.</p> <p>A <b>Figyelt csatolók</b> a géphez beállított összes IP-cím listáját tartalmazza. Az Apache2 a megjelölt IP-címeken figyel. Ha nem biztos a dolgában, jelölje meg az összeset.</p>
<p>Here, enable the script languages the Apache2 server should support.</p> <p>Itt adhatja meg, hogy milyen parancsnyelveket támogasson az Apache2 kiszolgáló.</p>
<p>The summary displays the settings that will be written to the Apache2 configuration when you press <b>Finish</b>.</p> <p>Az összegzésben megtekintheti, hogy milyen beállítások lesznek kiírva az Apache2 konfigurációs fájljába, ha megnyomja a <b>Befejezés</b> gombot.</p>
<p>Press <b>HTTP Server Expert Configuration</b>
to create a more detailed configuration before writing the configuration.</p>
<p>A <b>HTTP-kiszolgáló szakértői beállítások</b>
gomb megnyomásával részletesebb beállításokat adhat meg a konfiguráció kiírása előtt.</p>
<p><b><big>Editing HTTP Server Modules</big></b><br>
The table contains a list of all available Apache2 modules.
The first column contains the name of the module.
The second column shows whether the module should be
loaded by the server. Enabled modules will be loaded. The last column displays a short description
of the module.</p>
<p><b><big>HTTP-kiszolgálómodulok szerkesztése</big></b><br>
A táblázat az összes elérhető Apache2-modult tartalmazza.
Az első oszlopban található a modul neve.
A második oszlop azt mutatja, hogy a modult betöltse-e a kiszolgáló.
Az engedélyezett modulok betöltésre kerülnek. Az utolsó oszlopban a modul rövid
leírása olvasható.</p>
<p>To change the status of a module,
choose the appropriate entry of the table and click <b>Toggle Status</b>.</p>
<p>Egy modul állapotának átkapcsolásához válassza ki a megfelelő
bejegyzést a táblázatból, majd kattintson az <b>Állapot átkapcsolása</b> gombra.</p>
<p>If you need to add a module not listed in the table,
use <b>Add Module</b>.</p>
<p>Egy olyan modul hozzáadásához, amely nem szerepel a listában,
használja a <b>Modul hozzáadása</b> gombot.</p>
<p><b><big>HTTP Server Settings</big></b><br>
Activate the HTTP server by choosing <b>Enabled</b>. To deactivate it, choose
<b>Disabled</b>.</p>
<p><b><big>HTTP-kiszolgáló beállítások</big></b><br>
A HTTP-kiszolgálót az <b>Engedélyezett</b> pont kiválasztásával lehet aktiválni. A letiltáshoz válassza a
<b>Letiltva</b> állapotot.</p>
<p>By enabling <b>Open Firewall on Selected Ports</b>,
adapt the firewall according the ports on which Apache2 listens.
The interfaces of the firewall are not added or deleted.
This option is only available if the firewall is enabled.</p>
<p>A <b>Tűzfal megnyitása a kiválasztott portokon</b> engedélyezésével
a tűzfalbeállítás az Apache2 által figyelt portoknak megfelelően kerül módosításra.
Tűzfalcsatolók nem kerülnek felvételre vagy törlésre.
Ez a beállítás csak akkor áll rendelkezésre, ha a tűzfal engedélyezve van.</p>
<p>The list of options presents
several parts of the server configuration. <b>Listen On</b>
contains a list of ports and IP addresses on which the
server should listen for the incoming requests.
<b>Modules</b> allows configuring the modules loaded by the
server.
<b>Default Host</b> is a server name of a host used as a
default (fallback) host. If the server name of the default
host is not specified, a path to the document root of the
default host is displayed.
<b>Hosts</b> contains a list of hosts configured for the server.</p>
<p>Az opciók listája a kiszolgáló beállításának
különböző részeit fedi le. A <b>Figyelés</b> alatt
lehet megadni, hogy a webkiszolgáló mely portokon és mely IP-címeken
figyelje a beérkező kéréseket.
A <b>Modulok</b> pont alatt lehet meghatározni, hogy a HTTP-kiszolgáló
milyen modulokkal induljon.
Az <b>Alapértelmezett kiszolgáló</b> annak a kiszolgálónak a neve, mely
az alapértelmezett kiszolgáló, hiba esetében. Ha nem adjuk meg az alapértelmezett
kiszolgáló nevét, akkor az alapértelmezett kiszolgáló gyökér-dokumentumkönyvtára
jelenik meg.
A <b>Kiszolgálók</b> pont alatt a webkiszolgáló beállított kiszolgálóit láthatja.</p>
<p>Choose an appropriate entry from the table and click <b>Edit</b> to change settings.</p> <p>Válassza ki a megfelelő bejegyzést a táblázatból, majd kattintson a <b>Szerkesztés</b> gombra a beállítások módosításához.</p>
<p><b>Log Files</b> displays server log files.</p> <p>A <b>Naplófájlok</b> menüpont alatt a kiszolgáló naplófájljai tekinthetők meg.</p>
<p><b><big>Configured Hosts</big></b><br>
This is a list of already configured hosts. One of the hosts is
marked as default (the asterisk next to the server name). A default host is used if no other host
matches for an incoming request. To set a host as default,
press <b>Set as Default</b>.</p>
<p><b><big>Beállított kiszolgálók</big></b><br>
Itt láthatja a már beállított kiszolgálókat (hosts). Az egyik kiszolgáló meg van jelölve
mint alapértelmezett kiszolgáló. Ez a kiszolgáló akkor kerül alkalmazásra, ha egy beérkező
kérés egyik kiszolgálóhoz sem jó. Az alapértelmezett kiszolgálót (pl. www) az
<b>Alapértelmezettként beállít</b> gombbal tudja meghatározni.</p>
<p>Choose an appropriate entry of the table and click <b>Edit</b> to change the host.
To add a host, click <b>Add</b>. To remove a host, select it and click <b>Delete</b>.</p>
<p>Válassza ki a táblázat megfelelő bejegyzését, majd kattintson a <b>Szerkesztés</b> gombra
a kiszolgáló módosításához. Egy új virtuális kiszolgáló hozzáadásához kattintson a <b>Hozzáadás</b> gombra.
Eltávolításhoz a <b>Törlés</b> gombot használja.</p>
<p><b><big>Host Configuration</big></b><br>
To edit the host settings, choose the appropriate entry of the table then click <b>Edit</b>.
To add a new option, click <b>Add</b>. To remove an option, select it and click <b>Delete</b>.</p>
<p><b><big>Kiszolgáló beállítása</big></b><br>
Válassza ki a táblázat megfelelő bejegyzését, majd kattintson a <b>Szerkesztés</b> gombra
a kiszolgáló módosításához. Egy új kiszolgáló hozzáadásához kattintson a
<b>Hozzáadás</b> gombra. Eltávolításhoz a <b>Törlés</b> gombot használja.</p>
<p>The <b>Server Resolution</b> options set the resolution when using
virtual hosts. However, when you choose <b>Resolution via HTTP Headers</b>,
the default server will never be served requests to the IP address of
a name-based virtual host. If you plan to configure a SSL based vhost, use <b>Resolution via IP address</b></p>
<p>A <b>Kiszolgáló névfeloldása</b> kiválasztásával állítható be a virtuális kiszolgálók névfeloldása.
Amennyiben a <b>Névfeloldás a HTTP fejlécek alapján</b> lehetőséget választja,
az alapértelmezett kiszolgáló nem fogja kiszolgálni a név alapú virtuális kiszolgáló
IP-címekre érkező kéréseket. Ha SSL-alapú virtuális gépet szeretne beállítani, akkor használja a <b>Feloldás a használt IP-cím alapján</b> lehetőséget.</p>
<p><b><big><i>Listen</i> Settings for a Host</big></b><br>
The <i>Listen</i> directive allows selection of ports and network interfaces
where the HTTP server should listen for incoming requests.</p>
<p><b><big>Bejövő kapcsolatok <i>figyelése</i></big></b><br>
A <i>Figyelés</i> alatt azokat a portokat és hálózati csatolókat választhatja ki, amelyeken a HTTP-kiszolgáló a bejövő kapcsolatokat figyeli.</p>
<p>Choose an appropriate entry of the table and click <b>Edit</b> to change the entry.
To add a new entry, click <b>Add</b>. To remove an entry, select it and click <b>Delete</b>.</p>
<p>Válassza ki a táblázat megfelelő bejegyzését, majd kattintson a <b>Szerkesztés</b> gombra
a bejegyzés módosításához. Egy új bejegyzés hozzáadásához kattintson a <b>Hozzáadás</b> gombra.
Eltávolításhoz a <b>Törlés</b> gombot használja.</p>
<p><b><big>SSL Configuration</big></b><br>
This is a list of options related to the SSL (Secure Socket Layer) settings
of the host. SSL allows communicating securely with the host by
encrypting communication.</p>
<p><b><big>SSL beállítások</big></b><br>
Itt találhat egy listát a gép SSL beállításairól.
Az SSL (Secure Socket Layer) a kiszolgáló és a kliens közötti
biztonságos kommunikációt teszi lehetővé.</p>
<p>General behavior is determined by the SSL option. The host can
not support SSL at all (<tt>No SSL</tt>), allow both non-SSL and SSL access (<tt>Allowed</tt>),
or accept only connections encrypted via SSL (<tt>Required</tt>).
</p>
<p>Az általános viselkedést az SSL opció határozza meg.
(<tt>Nincs SSL</tt>) esetében a gép egyáltalán nem támogatja az SSL-t, (<tt>SSL engedélyezve</tt>) beállításnál az SSL-en keresztüli és az SSL nélküli
kapcsolat is engedélyezett, az (<tt>SSL kötelező</tt>) opciónál csak SSL-en
keresztül lehet a géphez csatlakozni.</p>