English Slovak
Command line is not supported. Use '%s' directly. Príkazový riadok nie je podporovaný. Použite priamo '%s'.
Journal entries Položky žurnálu
Displaying entries with the following text Zobrazenie položiek s nasledujúcim textom
Change filter... Zmeniť filter...
Refresh Obnoviť
Reading system messages failed.

Only users in the 'systemd-journal' group or user 'root'
can read all system messages.
Čítanie systémových správ zlyhalo.

Iba používatelia v skupine 'systemd-journal' alebo používateľ 'root'
môžu čítať všetky systémové správy.
Entries to display Položky pre zobrazenie
Time interval Časový interval
Filters Filtre
With no additional conditions Bez dodatočných podmienok
Since system's boot Od štartu systému
From previous boot Od predchádzajúceho štartu systému
Between %{since} and %{until} Medzi %{since} a %{until}
No time restriction Žiadne časové obmedzenie
Between these dates Medzi týmito dátumami
Since system's boot (%s) Od štartu systému (%s)
From previous boot (%s) Od predchádzajúceho štartu systému (%s)
Units Jednotky
For these systemd units Pre tieto jednotky systemd
Files Súbory