English Bulgarian
Really abort the writing process? Наистина ли искате да
прекъснете процеса на записване?
Writing LDAP Client Settings Записване настройките на LDAP клиента
If you reread settings from the server,
all changes will be lost. Really reread?
Наистина ли искате да прочетете наново всички настройки?
Всички промени ще бъдат загубени.
<p>Configure the template used for creating
new objects (like users or groups).</p>
<p>Тук можете да настроите образеца, използван
за създаването на нови обекти (като потребители или групи).</p>
<p>Edit the template attribute values with <b>Edit</b>.
Changing the <b>cn</b> value renames the template.</p>
<p>Редактирането на атрибутите на образеца става с
<b>Редактиране</b>. Промяната на стойността на <b>cn</b>
води до промяна името на образеца.</p>
<p>The second table contains a list of <b>default values</b> used
for new objects. Modify the list by adding new values, editing or
removing current ones.</p>
<p>Втората таблица съдържа списък от <b>стойности
по подразбиране</b>, използвани за нови обекти.
Променете списъка като добавите нови стойности и
премахване на вече съществуващи.</p>
Attribute Атрибут
Value Стойност
Default Values for New Objects Стойности по подразбиране за новите обекти
Attribute of Object Атрибут на обекта
Default Value Стойност по подразбиране
A&dd &Добавяне
&Edit &Редактиране
Object Template Configuration Настройка образеца за обекта
Really delete default attribute "%1"? Наистина ли искате да изтриете атрибута "%1"?
The "%1" attribute is mandatory.
Enter a value.
Параметърът "%1" е задължителен.
Моля, въведете стойност.
<p>Manage the configuration stored in the LDAP directory.</p> <p>Тук можете да управляване настройките, съхранени на LDAP сървъра.</p>
<p>Each configuration set is called a "configuration module." If there
is no configuration module in the provided location (base configuration),
create one with <b>New</b>. Delete the current module
using <b>Delete</b>.</p>
<p>Всяко множество от настройки се нарича „модул за настройка“.
Ако няма такива модули в зададеното местоположение, създайте нов с
<b> Нов</b>. Изтриването на текущия модул става с <b>Изтриване</b>.</p>
<p>Edit the values of attributes in the table with <b>Edit</b>.
Some values have special meanings, for example, changing the <b>cn</b> value renames the
current module.</p>
<p>Редактирайте стойностите на атрибутите от таблицата
с <b>Редактиране</b>. Някои стойности имат специално
значение, например промяната на <b>cn</b> променя името
на текущия модул.</p>
<p>To configure the default template of the current module,
click <b>Configure Template</b>.
</p>
<p>За да настроите образеца по подразбиране за текущия
модул щракнете върху <b>Настройка на образеца</b>.</p>