English Czech
[+] Select [-] Delete [>] Update [+] Vybrat [-] Odstranit [>] Aktualizovat
see below viz níže
%d of %d package installed Počet nainstalovaných balíčků: %d z %d
%d packages found Počet nalezených balíčků: %d
&Accept &Přijmout
&Action after Package Installation Činnost po instalaci b&alíčků
&All Listed Packages &Všechny vypsané balíčky
&All Patches &Všechny opravy
&Automatic Dependency Check &Automatická kontrola závislostí
&Cancel &Zrušit
&Check Dependencies Now &Zkontrolovat závislosti nyní
&Close Package Manager Zavřít správce &balíčků
&Continue anyway &Přesto pokračovat
&Delete [-] &Odstranit [-]
&Delete All Odstranit &vše
&Dependencies Závi&slosti
&Do Not Install [-] &Neinstalovat [-]
&Export Package List to File &Exportovat seznam balíčků do souboru
&Extras &Extra
&File List &Seznam souborů