English Czech
<p><b><big>Saving NTP Client Configuration</big></b><br>
Please wait...<br></p>
<p><b><big>Ukládám nastavení klienta NTP</big></b><br><br>
Prosím čekejte...</p>
<p><b><big>Aborting Saving:</big></b><br>
Abort the save procedure by pressing <b>Abort</b>.
An additional dialog will inform you whether it is safe to do so.</p>
<p><b><big>Přerušit ukládání:</big></b><br>
Přerušit ukládání konfigurace lze provést pomocí <b>Přerušit</b>.
Následující dialog Vás informuje, zda je to bezpečné či ne.</p>
Writing NTP Configuration... Zapisuje se konfigurace NTP...
Cannot save NTP configuration because the package %1 is not installed. Nelze uložit nastavení NTP, protože balíček %1 není nainstalován.
Available NTP servers Dostupné servery NTP
NTP Configuration Konfigurace NTP
Hardware clock configured as source. YaST will keep it untouched. Jako zdroj jsou nakonfigurovány hardwarové hodiny. YaST to ponechá beze změny.
Pool Configuration Konfigurace fondu
Configuration Source Zdroj konfigurace
<p>The NTP configuration may be provided by the local network over DHCP. <b>Configuration Source</b> can simply enable or disable using that configuration. In cases where there may be multiple DHCP sources, it can prioritize them: see '%{manual}'.</p> <p>Konfiguraci NTP je možné dodat z místní sítě přes DHCP. <b>Zdroj konfigurace</b> může být jednoduše zapnut nebo vypnut použitím této konfigurace. V případech, kdy může být více zdrojů DHCP, může určit jejich priority: viz '%{manual}'.</p>
Static Statická
Dynamic Dynamická
Configuration Source may not contain single or double quotes Zdroj konfigurace nesmí obsahovat jednoduché ani dvojité uvozovky
Start NTP Daemon Spustit démona NTP
Only &Manually Pouze &ručně
&Synchronize without Daemon &Synchronizovat bez démona
Now and on &Boot Nyní a při &spouštění systému
<p><b><big>Start NTP Daemon</big></b><br>
Select whether to start the NTP daemon now and on every system boot.
Selecting <b>Synchronize without Daemon</b> the NTP daemon will not be activated
and the system time will be set periodically by a <i>cron</i> script.
The interval is configurable, by default it is %d minutes.</p>
<p><b><big>Spustit démona NTP</big></b><br>
Vyberte, zda chcete spustit démona NTP nyní a při každém spuštění systému.
Při výběru možnosti <b>Synchronizovat bez démona</b> tento démon NTP nebude aktivován
a čas systému bude nastavován pravidelně pomocí skriptu <i>cron</i>.
Interval lze nakonfigurovat, výchozí nastavení je %d minut.</p>
Synchronization &Interval in Minutes &Interval synchronizace v minutách
Synchronization Servers Servery synchronizace