English Czech
&Add Přid&at
&Configure... Kon&figurovat...
&Delete O&dstranit
&Edit &Upravit
&NTP Server Address Adresa &NTP serveru
&Run NTP as daemon &Spustit NTP démona
&Save NTP Configuration &Uložit konfiguraci NTP
&Select &Vybrat
&Synchronize without Daemon &Synchronizovat bez démona
&Test &Test
... (%{count} more servers) ... (%{count} další servery)
<b>Start Offline</b> specifies whether the 'offline' option is used. This option skips this server during the start-up. It is useful for a machine which starts without the network, because it speeds up the boot, and synchronizes when the machine gets connected to the network. <b>Spuštění offline</b> určuje, zda je použita možnost 'offline'. Tato možnost při spouštění přeskočí tento server. To je užitečné pro počítač, který se spouští bez sítě, protože se tím zrychlí jeho naběhnutí. Synchronizace pak proběhne, až se počítač připojí k síti.
<p><b><big>Aborting Initialization:</big></b><br>
Safely abort the configuration utility by pressing <b>Abort</b> now.</p>
<p><b><big>Přerušení inicializace</big></b><br>
Inicializaci bezpečně ukončíte stisknutím tlačítka <b> Přerušit</b></p>
<p><b><big>Aborting Saving:</big></b><br>
Abort the save procedure by pressing <b>Abort</b>.
An additional dialog will inform you whether it is safe to do so.</p>
<p><b><big>Přerušit ukládání:</big></b><br>
Přerušit ukládání konfigurace lze provést pomocí <b>Přerušit</b>.
Následující dialog Vás informuje, zda je to bezpečné či ne.</p>
<p><b><big>Initializing NTP Client Configuration</big></b><br>
Please wait...<br></p>
<p><b><big>Inicializuji konfiguraci NTP klienta</big></b><br>
Prosím čekejte...<br></p>
<p><b><big>Saving NTP Client Configuration</big></b><br>
Please wait...<br></p>
<p><b><big>Ukládám nastavení klienta NTP</big></b><br><br>
Prosím čekejte...</p>
<p><b><big>Start NTP Daemon</big></b><br>
Select whether to start the NTP daemon now and on every system boot.
Selecting <b>Synchronize without Daemon</b> the NTP daemon will not be activated
and the system time will be set periodically by a <i>cron</i> script.
The interval is configurable, by default it is %d minutes.</p>
<p><b><big>Spustit démona NTP</big></b><br>
Vyberte, zda chcete spustit démona NTP nyní a při každém spuštění systému.
Při výběru možnosti <b>Synchronizovat bez démona</b> tento démon NTP nebude aktivován
a čas systému bude nastavován pravidelně pomocí skriptu <i>cron</i>.
Interval lze nakonfigurovat, výchozí nastavení je %d minut.</p>
<p><b>Quick Initial Sync</b> is useful for a quick synchronizationduring the start of the machine.</p> <p><b>Rychlá počát. synch</b> je užitečný pro rychlou synchronizaci během startu stroje.</p>
<p><b>Select</b> permits to choose a server from the list of serversoffered by DHCP or from a public list filtered by country.</p> <p><b>Vybrat</b> umožňuje vybrat server ze seznamu serverů nabízených DHCP nebo z veřejného seznamu podle země.</p>
<p>Enabling <b>Run NTP as daemon</b> option, the NTP service will be started as daemon. Otherwise the system time will be synchronized periodically. The default interval is 15 min. You can change it after installation with the <b>yast2 ntp-client module</b>.</p> <p>Povolením volby <b>Spustit NTP jako démona</b> se služba NTP bude spouštět jako démon. Takto bude systém pravidelně synchronizován. Výchozí interval je 15 minut. Můžete to změnit po instalaci modulu <b>yast2 ntp-client</b>.</p>