English Czech
<p>Press <b>Synchronize Now</b>, to get your system time set correctly using the selected NTP server. If you want to make use of NTP permanently, enable the <b>Save NTP Configuration</b> option</p> <p>Stiskněte <b>Synchronizovat nyní</b>, abyste správně nastavili čas použitím zvoleného NTP serveru. Pokud chcete NTP používat trvale, stiskněte <b>Uložit nastavení NTP</b>.</p>
<p>Enabling <b>Run NTP as daemon</b> option, the NTP service will be started as daemon. Otherwise the system time will be synchronized periodically. The default interval is 15 min. You can change it after installation with the <b>yast2 ntp-client module</b>.</p> <p>Povolením volby <b>Spustit NTP jako démona</b> se služba NTP bude spouštět jako démon. Takto bude systém pravidelně synchronizován. Výchozí interval je 15 minut. Můžete to změnit po instalaci modulu <b>yast2 ntp-client</b>.</p>
<p>Synchronization with the NTP server can be done only when the network is configured.</p> <p>Synchronizace s NTP serverem může být provedena pouze, je-li konfigurována síť.</p>
<p>Using the <b>Configure</b> button, open the advanced NTP configuration.</p> <p>Tlačítkem <b>Konfigurovat</b> otevřete pokročilá nastavení NTP.</p>
Invalid NTP server hostname %1 Neplatný název NTP serveru %1
&NTP Server Address Adresa &NTP serveru
Synchronization Servers:
Synchronizační servery:
... (%{count} more servers) ... (%{count} další servery)
S&ynchronize now S&ynchronizovat ihned
&Run NTP as daemon &Spustit NTP démona
&Save NTP Configuration &Uložit konfiguraci NTP
&Configure... Kon&figurovat...
Synchronizing with NTP server... Synchronizuji čas s NTP serverem...
Connection to selected NTP server failed. Připojení k vybranému serveru NTP selhalo.
Cannot save NTP configuration because the package %1 is not available. Nelze uložit nastavení NTP, protože balíček %1 není k dispozici.
Test query to server '%1' failed.
If server is not yet accessible or network is not configured
click 'No' to ignore. Revisit NTP server configuration?
Testovací dotaz na server '%1' selhal.
Pokud ještě není server dostupný nebo síť není nastavena, ignorujte klepnnutím na 'Ne'. Chcete znovu prohlédnout konfiguraci NTP serveru?
Synchronization with NTP server is not possible
without package %1 installed.
Synchronizace s NTP serverem není možná, dokud není
nainstalován balíček %1.
Please use 'chronyc' instead. Použijte místo toho 'chronyc'.
<p><b><big>Initializing NTP Client Configuration</big></b><br>
Please wait...<br></p>
<p><b><big>Inicializuji konfiguraci NTP klienta</big></b><br>
Prosím čekejte...<br></p>
<p><b><big>Aborting Initialization:</big></b><br>
Safely abort the configuration utility by pressing <b>Abort</b> now.</p>
<p><b><big>Přerušení inicializace</big></b><br>
Inicializaci bezpečně ukončíte stisknutím tlačítka <b> Přerušit</b></p>