English Lithuanian
<p>
<b>Adding a New GPG Key</b><br>
To add a new GPG key, specify the path to the key file.
</p>
<p>
<b>Naujo GPG rakto pridėjimas</b><br>
Norėdami pridėti naują viešąjį raktą, nurodykite kelią iki rakto rinkmenos.
</p>
<P><B>Keep Downloaded Packages</B><BR>Check this option to keep downloaded
packages in a local cache so they can be reused later when the packages are
reinstalled. If not checked, the downloaded packages are deleted after installation.</P>
<P><B>Išlaikyti parsiųstus paketus</B><BR>Pažymėkite šią parinktį,
norėdami išsaugoti atsisiųstus paketus vietiniame podėlyje, taigi šiuos paketus vėliau bus galima įdiegti pakartotinai. Jei nepažymėsite, atsiųsti paketai po diegimo bus trinami.</P>
<p>Select the online repositories you want to use then click <b>Next</b>.</p>
<p>Pasirinkite norimas naudoti nuotolines saugyklas
ir spauskite <b>Toliau</b>.</p>
<p>Select the online repositories you want to use then click <b>Finish</b>.</p>
<p>Pasirinkite norimas naudoti nuotolines saugyklas
ir spauskite <b>Baigti</b>.</p>
Insert the %1 %2 medium Įdėkite %1 %2 laikmeną.
<P>The total 'size to download' is the size of the packages which will be
downloaded from remote (network) repositories. This value is important if the connection is slow or if there is a data limit for downloading.</P>
<P>Visas siuntimo dydis – tai dydis visų paketų, kurie bus parsiųsti iš nuotolinių (tinklo) saugyklų.
Ši reikšmė yra svarbi, kai ryšys yra lėtas arba yra duomenų siuntimo limitas.</P>
<b>Warning:</b> Product <b>%s</b> will be removed. <b>Dėmesio:</b> Produktas <b>%s</b> pašalinsimas
&Directory on Server &Katalogas serveryje:
Filter Form Filtras