English Lithuanian
Check CD or DVD media integrity Patikrinti CD ar DVD laikmenos vientisumą
Editor for 'Do Not Show Again' Redaktorius „Nerodymui vėl“
<p>Remove entries by selecting them in the table and clicking the
<b>Delete</b> button. The entries will be removed immediately from
the current configuration.</p>
<p>Galite pašalinti įrašus, juos pasirinkdami iš lentelės ir spausdami
mygtuką <b>Šalinti</b>. Įrašai tuoj pat bus pašalinti iš dabartinės
konfigūracijos.</p>
Type Tipas
Popup Ident. Iškylančio lango atpažinimas.
Additional Info Papildoma informacija
&Delete Ša&linti
Could not read package information. Nepavyko perskaityti paketo informacijos.
Backup of %1 failed. See %2 for details. Nepavyko sukurti %1 atsarginės kopijos. Žr. %2.
Initializing the target directory failed. Ruošiant paskirties katalogą įvyko klaida.
Installing Packages... Įdiegiami paketai...
Failed to select %1 packages for installation. Nepavyko diegimui pasirinkti %1 diegimo saugyklos.
Could not set patterns: %1. Nepavyksta naudoti parinkčių: %1.
The package resolver run failed. Check your software section in the AutoYaST profile. Derinant paketus įvyko klaida. Patikrinkite programinės įrangos skydelį AutoYaST profilyje.
Installation failed.

Details:
%1

Package installation will be aborted.
Diegiant įvyko klaida.

Detalės:
%1

Paketų diegimas bus nutrauktas.
Initializing... Ruošiama...
Reading package information... Skaitoma paketo informacija...
No Valid Installation Media Nėra tinkamos diegimo laikmenos
Installation Media Diegimo laikmena
&Media &Laikmena