English Czech
&Update Problems Problémy při akt&ualizaci
Patter&ns Vzo&ry
Package &Classification Klasifika&ce balíčku
&Languages &Jazyky
&Repositories &Repozitáře
&Services &Služby
S&earch &Hledat
&Keywords &Klíčová slova
&Installation Summary Souhrn &instalace
D&escription Pop&is
&Technical Data &Technická data
Dependencies Závislosti
&Versions &Verze
File List Seznam souborů
Change Log Záznam o změnách
&Cancel &Zrušit
&Accept &Přijmout
&File &Soubor
&Import... &Importovat...
&Export... &Exportovat...