English Albanian
Use '%s' instead of this YaST module.
<p>The repository initialization failed. Disable (or remove) the offending service or repository in the repository manager.</p><p>Details:</p><p>%s</p>
Product Registration Regjistrimi i produktit
Run registration during autoinstallation Drejtoni regjistrimin gjatë autoinstalimit
Skip registration during autoinstallation Kalo regjistrimin gjatë autoinstalimit
Registration Settings Cilësimet e regjistrimit
E-mail Address: %s Adresa e emailit: %s
Registration Code is Configured Kodi i regjistrimit është i konfiguruar
Install Available Updates Instaluar Përditësimet e Disponueshme
Registration Server Serveri i regjistrimit
Server URL: %s URL e serverit: %s
Use SLP discovery Përdorni zbulimin SLP
SSL Server Certificate URL: %s URL e Certifikatës së Serverit SSL: %s
SSL Certificate Fingerprint: %s Gjurmët e gishtave të Certifikatës SSL: %s
Extensions and Modules Shtime dhe Module
Secure Connection Error Gabim i sigurt i lidhjes
Details: Detajet:
The issuer certificate cannot be found, it needs to be installed manually.
Save the server certificate in PEM format to file %{file} Ruani çertifikatën e serverit në formatin PEM për të skeduar %{file}
Run command: