English Albanian
Run registration again Drejto përsëri regjistrimin
Failed Certificate Details Dështuan detajet e certifikatës
Issued To Lëshuar për
Common Name (CN): Emri i Përgjithshëm (CN):
Organization (O): Organizimi (O):
Organization Unit (OU): Njësia e organizimit (OU):
Issued By Lëshuar nga
Validity Vlefshmëri
Issued On:
WARNING: The certificate is not valid yet! KUJDES: Certifikata nuk është ende e vlefshme!
Expires On: Skadon ne:
WARNING: The certificate has expired! KUJDES: Certifikata ka skaduar!
Serial Number: Numër serik:
SHA1 Fingerprint: Shenja e gishtit SHA1:
SHA256 Fingerprint: Shenja e gishtit SHA256:
Add-on '%s'
is not available for registration.
Addon '%s'
nuk është në dispozicion për regjistrim.
Contacting the Registration Server Kontaktimi i serverit të regjistrimit
Registration Regjistrimi
Initializing...
Fetching the list of known modules/extensions